Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

Az Enesei Tündérkastély Óvoda a 2019/2020-as nevelési évre a beiratkozás ideje: 2019. április 29. hétfő  8.00-16.00 óra

Helye:

Tündérkastély Óvoda Enese, Petőfi u. 26.  

Az óvoda felvételi körzete: Enese, Fehértó, Győrsövényház községek közigazgatási területe.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2019/2020-as nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

  • jelentkezési és beiratkozási nyomtatvány – beíratás előtti napokban kérni lehet az óvodában, illetve Enese honlapjánál az  óvodai dokumentumoknál lesz letölthető. Ezt a szülőnek kell kitölteni és hozni a beíratáskor
  • gyermekek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről
  • szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
  • igazolás tartós betegségről.

Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzd, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A nevelési és tanulási folyamatban akadályozott gyermekek nevelése és oktatása csoportokba történő integrálás formájában történik.            

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2020. augusztus 31-ig 3.  életévüket betöltik!

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.

Értesítés a döntésről

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019. május 27.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott felül bírálati kérelmet nyújthat be. Az óvoda vezető döntése tekintetében a Nkt. 37.§ (1-3),  38. §-a esetén a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Fenntartó